Hem > Allmänt, Piratfrågor, Piratpartiet > Process för principrevidering

Process för principrevidering

Piratpartiet saknar idag väl genomtänkta och fungerande processer för att revidera sin politik.

Principprogram 3.0, fastställt 2006, har hittills klarat sig oskatt från större ingrepp. Inte på grund av dess kvalité eller innehåll – det finns gott om åsikter och förslag på hur partiets politik kan utvecklas – utan för att det saknas gemensamma arenor för att diskutera politik inom partiet. Det saknas helt enkelt en bra process för att förändra programmet. Den vitala diskussionen kring partiets politik på bloggar och chattar når därmed aldrig fram till partiprogrammet.

Den enda formella möjligheten att förändra, att motionera till årsmötena, används alltför sällan. När den väl används riskerar förslag att bli nedskjutna i brist på diskussion och förankring. Föregående styrelse föreslog på förra mötet avslag på en rad principförändringar av den anledningen. Jag menar inte att styrelsen gjorde fel – det saknades sannerligen en diskussion – men jag menar däremot att detta är ett symptom på systemfel.

Samtidigt som principprogrammet står still har vi ett annat problem, nämligen hur vårt program ska tolkas och hur det förhåller sig till de stadgeparagrafer som reglerar vårt politiska arbete. Det finns idag tre sådana paragrafer och inte sällan är det otydligt hur de förhåller sig till varandra. Vi har dels ”§3 Vision och ändanmål”, dels ”§4 Mål” och slutligen också ”§5 Grundläggande principer”. Exakt varför de tar upp vad de tar upp, eller varför det som tas upp ska stå i stadgan, är otydligt.

Sammanfattningsvis: Principprogrammet är svårt att förändra och när det förändras görs det utan en helhetssyn. Det är otydligt hur programmet förhåller sig till stadgan och vem som tolkar principerna mellan medlemsmötena.

Den kommande stadgerevideringen är ett utmärkt tillfälle att åtgärda detta.

Vad behöver göras?

Det som regleras i stadgan bör vara det viktigaste och mest grundläggande. Mitt förslag är att vi där talar mindre om politik och mer om hur partiet är uppbyggt, för att sedan låta medlemsmötena i två olika program fastslå våra politiska ståndpunkter.

Med andra ord föreslår jag att vi delar in vår politiska plattform i tre delar. (1) i stadgan där vi har en kort syftesparagraf och beskriver hur processen ser ut, (2) i ett idépolitiskt program som fungerar som en gemensam ”ideologi” för partiet och förklarar de breda principiella resonemangen bakom vår politik, samt (3) ett sakpolitiskt program som i praktiken fungerar som ett utvecklat principprogram med konkreta politiska förslag. Dessa förslag utgår från det vi slagit fast i det idépolitiska programmet. Dessa program kan sedan med fördel presenteras tillsammans som vårt ”partiprogram”.

Förslag: Syfte & mål i stadgan:

 • En kort syftesparagraf som reglerar några korta ord om vårt övergripande fokus (exempelvis informationspolitik, demokrati och mänskliga rättigheter).
 • Att vi arbetar parlamentariskt för att uppnå våra mål.
 • Att vi för att nå våra mål koncentrerar oss på ett antal övergripande principer och fokusfrågor, och att dessa regleras i ett idépolitiskt program.
 • Att fokusfrågorna i sin tur konkretiseras i ett sakpolitiskt program en gång per år.
 • Att partiet utöver dessa program inte tar ställning i politiska frågor.
 • Att medlemsmötena beslutar om programmen och partistyrelsen har tolkningsrätt efter medlemsmöte.

Förslag: Det idépolitiska programmet:

 • Består av dels en samling övergripande principer, dels ett antal fokusfrågor.
 • Programmet inleds först med en brödtext som beskriver partiets bakomliggande principer (exempelvis jämlikhet, demokrati, motstånd mot diskriminering och ställningstagande för ett öppet samhälle). Därefter följer ett antal rubriker som ställer upp fokusfrågor för partiets verksamhet, (exempelvis delad kultur, fri kunskap, skyddat privatliv, öppenhet och transparens etc). Under varje rubrik beskrivs i en kortare brödtext de grundläggande idéerna bakom frågorna, (exempelvis att övervakning utan brottsmisstanke är fel, att kulturspridning är positivt, att medborgarna ska kunna granska myndigheterna etc). Texterna ska vara av tidlös karaktär och inte behandla konkreta sakfrågor.
 • Programmet antas med 75% majoritet på medlemsmöte. Om förslag på revidering inte läggs tas programmet inte upp för behandling. Detta kommer leda till att programmet endast revideras när det nästan vuxit fram konsensus för förändring.
 • Programmet har tolkningföreträde framför det sakpolitiska. Dvs. ifall det finns motsägelser mellan de båda programmet gäller det idépolitiska.

Förslag: Det sakpolitiska programmet:

 • Partiet måste regelbundet revidera och föra en diskussion om det sakpolitiska programmet. Därför föreslår jag att styrelsen får i uppdrag att varje år i god tid lägga en proposition med förslag till reviderat sakpolitiskt program. Då har styrelsen möjlighet att antingen lägga samma förslag som ligger, eller föreslå en genomtänkt revidering med helhetssyn. Därmed har sedan andra debattörer och aktiva en chans att reagera och komma med egna förslag. Den politiska debatten hålls på så sätt levande och kvalitén på revideringarna höjs.
 • Antas med 50% majoritet på medlemsmöte som vanligt.
 • Programmet utgår från de rubriker som ställts upp i det idépolitiska programmet. Under rubriken ”Skyddat privatliv” kan det exempelvis i det idépolitiska stå om vikten av skydd mot övervakning utan brottsmisstanke, medan det sakpolitiska föreslår en integritetombudsman och att FRA-lagen och datalagringsdirektivet ska rivas upp.

Fördelarna med denna modell:

 1. Vi får en tydlig process som låter oss ständigt föra en diskussion om sakpolitiken samtidigt som de grundläggande principerna blir mer trögföränderliga. På så sätt kan vi snabbare uppdatera vår politik (vilket idag går för långsamt) och samtidigt förhindra att det sker drastiska förändringar av vår principiella hållning (som idag riskerar gå för snabbt).
 2. Vi samlar alla principer på ett ställe och slipper den svårtydda uppbyggnaden med tre stadgeparagrafer + principprogram som vi har idag.
 3. Vi får en ideologisk grund som kan förankra partiet och hindra snabba ryck. Sådana ryck är, som jag ser det, ett problem för många partier idag. Eftersom det inte finns tydligt utskrivet hur partiets ideologi ser ut kan man med sakfrågor skicka ett parti åt helt olika håll. Tänk Centerpartiets ständiga svängningar i för deras medlemmar viktiga frågor, Moderaternas färd mot vänstern, Folkpartiets identitetsskifte från snällliberaler till kravliberaler och Miljöpartiets skifte i EU-frågan. Med dessa förändringar minskar risken för att på så sätt ”förlora vår själ”.
 4. Vi slår tydligt fast att vi är ett parti med ett tydligt fokus som inte tar ställning i alla frågor.
 5. Vi gör det tydligt hur tolkningsföreträdet ser ut (styrelsen tolkar när inte medlemsmöte har beslutat, idépolitiken går före sakpolitiken).

Kommentera gärna med egna förslag & idéer. Om ni orkat läsa. ;-)

 1. september 27, 2009 kl. 21:10

  Simon och Amelia, ni har inte tid och möjlighet att komma till Parley (http://parley.piratpartiet.se) för att diksutera bl.a. just dessa frågor lite mer? En mer medlemsförankrad och dynamisk politik, både ideologiskt och sakpolitiskt, är precis sådant som vi kommer diskutera och ert bidrag i den debatten vore mycket värdefullt. Vad sägs? :)

 2. september 27, 2009 kl. 21:28

  Det hade varit oerhört intressant, men jag är rädd att vi har möte med förbundsstyrelsen den helgen. Kommer dock definitivt följa vad som sagt efteråt på bloggar och bambuser.

 3. september 27, 2009 kl. 22:25

  Det var tråkigt att höra, naturligtvis kommer vi dokumentera och tillgängliggöra så mycket som vi bara kan av eventet. Eller rättare sagt, diskussionerna kommer inte ta slut när eventet gjort det och jag personligen kommer göra vad jag kan för att hålla debatten och det politiska utvecklingsarbetet vid liv till nästa årsmöte, minst. Så helt missar ni ju inte chansen att delta, även om ni kommer in lite sent i klassrummet. :P

 4. september 28, 2009 kl. 00:28

  Det låter i det stora hela som en vetting ordning. Värd att gå vidare med, bra att du bloggar om saken!

 5. september 28, 2009 kl. 11:28

  Jag tycker upplägget verkar lysande. Det jag däremot saknar är en övergångsplan för hur vi ska gå från dagens (bristfälliga) system till den modell du förespråkar. Ska det implementeras som en del av stadgerevisionen eller ska det införas oberoende av det arbetet till exempel?

 6. september 28, 2009 kl. 11:39

  Låter som ett oerhört vettigt förslag.

  Mab, det behöver väl inte vara så svårt? går väl att besluta om på nästa årsmöte att vi skall överge de skepp fyllt med hål till att istället segla vidare på det nya och blanka skeppet med helt skrov.

  Eller missar jag något problem här?

 7. september 28, 2009 kl. 12:59

  Jäss jäss jäss <3 kunde inte ha sagt det bättre själv! Bra att du konkretiserar det finally, även om det för mig inte är något nytt. Tycker dock du borde åka på Parley. Se dig som representent från UP-styrelsen. Ni borde ändå ha en sådan där ;)

 8. Christoffer Willenfort
  september 28, 2009 kl. 14:47

  Instämemr i detta. Kan ev behöva poleras lite (JA jag är miljöskadad från orggruppen :) ) Men grundtanken är väldigt god.

  @Mattias Bjärnemalm: Detta komemr inte hinna implementeras i nuvarande stadgerevisionen. så vi får nog köra ett eget varv för det.

  /C

 9. september 28, 2009 kl. 19:09

  Om vi nu ska hålla på med kommunalval bör det finnas utrymme för särskilda sakpolitiska program på kommunnivå. Att baka in det i samma program som riksdagsfrågor skulle bli luddigt, och om vi inte har något sakpolitiskt program för kommunerna blir vi bakbundna av punkten “Att partiet utöver dessa program inte tar ställning i politiska frågor”.

  Sen tycker jag att det behövs en tydlig uppdelning i frågor vi är villiga att fälla en regering över, och saker vi vill arbeta mot. Ytterligare utökningar av FRA hamnar i första kategorin, det fulla genomförandet av våra upphovsrättsreformer och öppen programvara i förvaltning förmodligen i den senare, men allt annat? Var går gränsen?

 10. september 28, 2009 kl. 22:39

  Alla svängar hänger jag inte med i. Men jag har läst och förstått din tanke. Me like. bra

 11. september 29, 2009 kl. 07:10

  @Mattias Bjärnemalm:
  Jag tycker vi borde försöka förändra vår process redan i stadgerevideringen. Det som kan hända är att det blir en alltför kontroversiell fråga som därmed också hotar revideringen, varav man istället skulle kunna lägga förslaget som ett ändringsförslag på den större stadgeförändringsmotionen. Oavsett vilken modell vi väljer borde vi dock, i mitt tycke, genomföra förändringen innan valet 2010.

  Rent praktiskt ser jag helst att vi genomför hela övergången genom att på andraläsningen av revideringen ta ett separat beslut som hanterar hur övergången ska genomföras, och hur de problem som då uppstår ska hanteras. Exempelvis kan det röra hur val och tidigare beslutade mandatperioder ska förhålla sig till den nya stadgan, och att (om medlemsmötesmodellen som orggruppen föreslagit går igenom) det första höstmötet (2009) ska hållas på vårmötet (2010) istället.

  När det gäller det politiska programmet och förändringsprocessen borde man kunna låta en skrivargrupp ta fram förslag till vårmötet på hur vårt principprogram kan översättas till den nya strukturen.

 12. Mab
  september 30, 2009 kl. 20:14

  Ahruman gör en viktig iaktagelse kring att det även bör styras upp hur de här programmen förhåller sig till de kommunala (och landstings-) sakpolitiska programmen. Lämpligen kan de vara bundna av idéprogrammet, men orelaterade till det nationella sakpolitiska programmet. Likaså bör kanske ett separat sakpolitiskt program för internationell och EU-politik tas fram, alternativt ges ett tydligt eget stycke inom det nationella sakpolitiska programmet

 13. oktober 1, 2009 kl. 05:31

  Bra jobbat.

  Men, man skall undvika att skapa byråkrati, för byråkratins egen skull.

  Paragrafryttare på låtsas finns det gott om i de övriga partierna.

  I övrigt värt att notera, är att oavsett hur vackert ”principprogram” man än skriver så är det väsentligaste hur de uttolkas.

  Vi skall vara på vår vakt mot att ”makten och härligheten berusar och korrumperar omdömet fort”, även hos den mest ”gode”. Vi som har valt att engagera oss i och för Piratpartiet är inget undantag.

 14. oktober 1, 2009 kl. 18:03

  Mab: +1. Du menar alltså att vi skulle kunna ha ett antal sakpolitiska program som alla har det idépolitiska som gemensam grund? Låter vettigt. :)

 15. oktober 8, 2009 kl. 08:06

  Låter jävligt bra det här. :)

 16. Andreas Larsson
  oktober 8, 2009 kl. 20:16

  stående ovationer till Simon

 17. Tommy
  oktober 10, 2009 kl. 12:06

  Wow, nice! På Förslag: Det idépolitiska programmet tycker jag det borde vara lite mer focus på kritik mot immateriell egendom/rättighet + hur det påverkar självbestämmande med kopiering också, så allt inte bara fokuserar på integritetsaspekten. Kanske inte var det viktigaste påpekandet, men jag ville säga det ändå.

 18. Erica
  oktober 19, 2009 kl. 01:23

  Tycker det här låter bra, men i första steget gäller det väl mest att lyfta över de frågor som redan finns formulerade till det nya formatet som föreslås här. Gör man allt för mycket justeringar samtidigt ökar väl risken att man förlorar helheten?

 19. oktober 20, 2009 kl. 02:45

  Hittat hit efter Parley, via Klara.

  Good stuffs.

  +1

 20. oktober 22, 2009 kl. 21:46

  Erica: Ja, skulle ett sådant här förslag antas bör man i den första revideringen fokusera på att konvertera nuvarande politik, för att först när processen sedan är på plats börja diskutera utveckling av politiken.

 1. september 28, 2009 kl. 12:21
 2. oktober 22, 2009 kl. 05:08
 3. december 13, 2009 kl. 12:48
 4. januari 10, 2010 kl. 15:50

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: