Hem > Globalisering, Handel, Internationell Politik, Piratfrågor, Teknologiöverföring, WTO > Geneve – besök i världsorganisationernas stad

Geneve – besök i världsorganisationernas stad

Message repeats in English.

Jag och Mattias Bjärnemalm har varit i Geneve i tre dagar för ett besök på WTO Public Forum 2009, en sorts debattforum för olika aktörer inblandade i WTO-förhandlingarna. Ett av de större övergripande temana under forumet var klimat och handel, som också på ett smidigt sätt går in i Piratpartiets nya patent och klimat-kampanj. Vi träffade representanter för NGO:er och offentliga tjänstemän som verkar i IP-frågor i Geneve. Slutresultatet är förmodligen lyckat – vi har träffat en massa väldigt intressanta människor som kan supermycket om hur de övergripande strategierna för IPR sätts på global nivå. Jag har fått med mig en hel del att läsa hem och kanske fått fröna till nån form av strategi för att påverka EU:s handelspolitik i IPR!

Så varför åka till Geneve och göra sånt här? Varför berör den globala handelspolitiken Piratpartiet?

Ptja. Immaterialrätterna är ”elefanten i rummet [i handelsförhandligar]” (sagt under session). Alla vet att de är ett problem, de upprör många känslor och det finns behov av betydande förändring av globala IPR-strategier. Framför allt EU och USA driver väldigt hårda IPR-linjer, antingen inom ramen för WIPOs arbete, WTOs arbete, eller om de multilaterala forumens demokratiska ådra blir för mycket, i bilaterala handelsavtal. Att i alla fall undersöka och hålla sig uppdaterad med händelserna i internationella forum är nästan en förutsättning för att kunna kritisera immaterialrätterna seriöst.

Lyckligtvis har vi många vänner i Geneve! Vi har träffat folk från KEI, CIEL, ICTSD, Third World Network och IQSensato, varav alla har någon form av arbete kring IPR även om vissa av dem även sysslar med annat. Hur patent är ett potentiellt hinder för teknologiöverföring av industriella produkter (icke-läkemedel) är tydligen en ganska ny fråga som det inte skrivits särskilt mycket om – därför är Piratpartiets kampanj jätteviktig!

De här organisationerna är antingen tankesmedjor eller NGOer som arbetar för ökad transparens i systemet. De sitter med vid förhandlingar i WTO och WIPO, publicerar rapporter på sina hemsidor och e-postlistor om vad som sägs, och yttrar sig och kommer med förslag. Rapporternas inriktning skiljer sig från tankesmedja till tankesmedja, men ytterligare organisationer som vi inte träffade nu skulle kunna vara MSF eller TACD. KEI har också varit mycket aktiva i kampen för transparens kring ACTA-förhandlingarna.

Mitt intryck av Geneve är att det pratas mycket och görs mindre. Många av de officiella sessionerna under forumet innehöll inga slående nyheter, ens för mig. Däremot var det mycket givande att få träffa alla människor där. Vi hann kort förbi WIPO för att se en av de avslutande överläggningarna om särskilt skydd för traditionell kunskap, genetiska resurser och folklore och det var givande – skillnaderna i retorik mellan framför allt EU+Norge för sig, USA för sig och så resten av världen, var enorm. Men det går ju säkert långsamt för att insatserna är väldigt höga. Alla beslut där rör hela världen, och man tassar väldigt försiktigt.

Jag kommer alltså försöka snickra på ett sakpolitiskt förslag till PP enligt typ Simons modell här framöver. Min personliga åsikt är förstås att de här frågorna är jätteviktiga(!) och att Piratpartiet här fyller ett vakuum: genomgående för NGOerna är att de talar om en bristande politisk vilja. Den kan vi ha, och vi måste.

====================00

Me and Mattias Bjärnemalm have been in Geneve for three days visiting WTO Public Forum 2009, a sort of debate forum for different actors in the WTO negotiations. One of the larger themes during the forum was climate and trade, also snuggly fitting into the Piratpartiet patents and climate campaign. We met representatives from NGOs and public officials working with IPR-issues in Geneva. The end-result was probably good – we’ve met so many interesting persons who know a great deal about how the global IPR agenda is set every day. I have a mountain of things to read – most of which will also be interesting! I have the grains from which I will perhaps eventually reap a political strategy for altering EU trade policies in IPR!

So why go to Geneva and do things like this? Why does global trade politics concern the Pirate Party?

Well. Intellectual property rights are ”the elephant in the room [of trade talks]” (quote from session). Everyone knows they’re a problem, they stir up a lot of emotions and there’s a need for considerable changes in the global IPR strategies. Primarily the US and the EU have very hard IPR lines, either within WIPO, the WTO or, if the democratic tendencies of the multilateral fora become too much for them, in bilateral trade negotiations. To at least investigate and try to keep informed about the events in international fora is almost a pre-requisite for criticizing IPRs in a serious way.

Luckily, we have many friends in Geneva! We’ve met people from KEI, CIEL, ICTSD, Third World Network and IQSensato, out of which each one of them have some kind of work around IPR, even if some of them also work with other things. How patents are a potential problem for tech transfer of industrial products (non-pharma) is apparently a rather recent issue (originating, as far as i ca determine in the WIPO development agenda and the bali talks of 2007) so there’s not really a lot of reports about it yet – that’s why the Pirate Party campaign is really important!!

My impression of Geneva is there’s a lot of talk and less doing. Many of the official sessions of the forum didn’t contain any news, even for me. But it was very rewarding to meet all the people there. We were at WIPO briefly attending one of the closing deliberations on protection for traditional knowledge, genetic resources and folklore and it was rewarding – the differences in rhetorics beteen EU+Norway on the one hand, the US on the other and the thirdly the rest of the world (literally!) are enormous! No one except the previous two really like IPR. But it’s probably slow because the stakes are high. Every decision there concerns the entire world, ad everyone’s treading real careful.

I’ll try to put together an agenda for the PP according to Simon’s model. Things we could perhaps work for in parliament. My private opinion is obviously that these issues are very important (!) and that the Pirate Party are filling a vacuum here: all the NGOs talk about a lack of political will in these issues. We can have that, and we must.

 1. Hans J
  oktober 1, 2009 kl. 02:12

  Jättebra!

  Jag är snäppet grinig och tycker att du, för att få lov att använda dem ;-), borde skriva ut de acronymer du använder vid första förekomst i din text:

  WTO, NGO, IPR, WIPO, KEI, CIEL, ICTSD, MSF, TACD, ACTA…

  Kanske är det upp till mig att slå upp detta i exempelvis Wikipedia men jag har ingen lust. Jag skulle kunna skriva mer om detta men väljer att sluta här. Sedan väljer jag också att inte upprepa det hela på engelska.

 2. oktober 1, 2009 kl. 05:18

  Intressant redogörelse, tack för det. :-)

 3. teirdez
  oktober 1, 2009 kl. 05:28

  @Hans J: Du har naturligtvis rätt. Förlåt. Här kommer hela listan i bokstavsordning:

  ACTA: Anti-Counterfeiting Trade Agreement
  CIEL: Center for International Environmental Law
  ICTSD: International Center for Trade and Sustainable Development.
  IPR: Intellectual Property Rights
  KEI: Knowledge Ecology International
  MSF: Medicins sans Frontieres
  NGO: Non-Governmental Organisation
  TACD: Trans-Atlantic Consumer Dialogue
  WIPO: World Intellectual Property Organisations
  WTO: World Trade Organisation

  Jag vidarelänkar väl till varje organisation? (eller nej, det gör jag inte >_< Förlåt) Om man vill veta mer om dem. De publicerar tokigt mycket bra rapporter om IPR (se listan!) allihop så det är fett värt besöket.

 4. Strand
  oktober 1, 2009 kl. 09:20

  Jag känner ibland att vi närmar oss en dystopisk värld i stil med den som beskrivs i det gamla rollspelet Mutant 2089. Där megacorporationerna styr ensamma och de ”folkvalda” inte ens låtsas längre hos vem makten egentligen ligger. Efter att ha läst din text känns det ännu mer så. Tack ändå för att du håller liv i det lilla motståndet som finns.

 5. Tor
  oktober 1, 2009 kl. 10:01

  Har du sett att centern nu föreslår en utredning av bioteknikpatent: http://johanlinander.se/blog/2009/09/30/bioteknikpatent/

 6. oktober 1, 2009 kl. 12:30

  Risken med att riva upp principprogrammet är att patenten riskerar att hamna i skymundan till förmån för våra två andra huvudfrågor, eller till och med att det blir en fråga vi är villiga att ”sälja”. Heh. Jag känner mig nästan som en konservativ pirat när jag kritiserar så många förslag om förändringar av partiet, men jag tycker vi kan arbeta någorlunda bra med det vi har, för tillfället i alla fall.

 7. rutros
  oktober 1, 2009 kl. 13:54

  jag har alltid trott att motsättningen i dessa förhandlingar är att i-länderna vill exportera saker till U länder, som inte har något materiellt värde och detta i utbyte mot råvaror och förädlade råvaror.
  Jag minns att jag hörde en Brasiliansk ekonom (jag tror det var vid klimatkonferensen i RIO) som visade vikten per dollar av det som exporterades respektive importerades av u-länder.
  Det var ett väldigt drastiskt sätt att visa vad det handlar om. Immaterialrätten är naturligtvis det synliga verktyget men industrihemligheter ingår också.

  Gäller denna gamla handelsbalans konflikt fortfarande?

 8. teirdez
  oktober 2, 2009 kl. 14:31

  @Tor: Jag hade faktiskt missat det! Jag tycker Linanders förslag låter bra: som jag också kommenterade på hans blogg finns ett antal initiativ för att hitta alternativa lösningar för produktutveckling.

  Säkerställande av tillgång till mediciner har dock mer att göra med tullpolitik i dagsläget än med produktutveckling. Det vill säga, det är möjligt för u-länder att importera patenterade mediciner, men eftersom EU tillämpar trips plus-metoder vid sina gränser så beslagtar de medicinerna trots att de inte inkräktar på något patent! (eftersom de inte kan göra det, eftersom de aldrig faktiskt är ”inne” i det land patenten finns)

  Jag var på ett seminarium om det med MSF, där de påtalade bristen på politisk vilja att i en deklaration eller något juridiskt bindande dokument faktiskt uttrycka avståndstagande från just stoppande och brännande av mediciner ”in-transit”.

  @rutros: Japp. Det gör den. :)

  Fast det är inte bara en import/export-fråga, utan det handlar väl också om att u-länder vill kunna bygga sina egna ekonomier. När de inte får utländska direktinvesteringar, och patent hindrar inhemska direktinvesteringar, blir det liksom svårt att industrialiseras.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: